Let op! Schakel prive/incognito modus uit om gebruik te maken van de webshop.

Algemene voorwaarden

Download de afgemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Sure-IT bv aangeboden diensten en producten.

1.2 De nieuwste versie van de algemene voorwaarden is altijd te vinden op de website van Sure-IT bv (www.wilmarinfo.nl).  De algemene voorwaarden van Sure-IT bv zijn bindend en gelden als eerste partij.

1.3 Sure-IT bv is de eigenaar van de servers waar het WilMar Retail al applicatie en database server gebruik van maakt.

1.4 Onlosmakelijk aan deze AV verbonden als kettingconvenant zijn de specifieke afspraken betreffende prijs en productbeschrijving. Deze AV maken daarmee deel uit van het totaal aan afspraken dat gemaakt wordt met elke klant onder de noemer SLA (Service Level Agreement).

Artikel 2 - Verplichtingen van Sure-IT bv

2.1 Sure-IT bv spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:

  • het verlenen van diensten en oplossingen op het gebied van internetfunctionaliteit

  • de beveiliging van de gegevens van de klant die worden opgeslagen

  • het verzorgen en up-to-date houden van de in eigendom van Sure-IT bv behorende servers en software

  • het correct afhandelen van eventuele klachten

2.2 Sure-IT bv kan geen onbelemmerde toegang tot de servers, waarop de ISP-  ASP- en SAAS services zijn ondergebracht garanderen, aangezien voor die toegang altijd gebruik gemaakt moet worden van middelen en diensten van derden en op gezette tijden preventie-, danwel reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht. Tot dusver wordt een beschikbaarheidspercentage van ruim 99, 8 % gehaald, maar aan deze mededeling kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3 Sure-IT bv onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de klant en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Sure-IT bv hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of de klant hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven.


Artikel 3 - Verplichtingen van de klant

3.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.

3.2 De klant onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan de geleverde oplossingen.

3.3 Het is de klant niet toegestaan de geboden mogelijkheden te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de andere tot het SLA behorende afspraken of deze algemene voorwaarden.

3.4 Het is de klant niet toegestaan zijn of haar licentie of andere uit de overeenkomst (lees alle tot het SLA overeengekomen afspraken) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.

3.5 De klant geeft bij deze toestemming aan Sure-IT bv zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Sure-IT bv voor zover die nodig is voor haar administratie, de beheerstaken en het doen gebruiken geboden functionaliteit. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij Sure-IT bv hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht isof de klant hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.6 De klant verplicht zich tot het tijdig voldoen aan alle betalingsverplichtingen welke in de overeenkomst zijn vastgelegd. Betaling geschiedt bij voorkeur door middel van een automatische incasso.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Sure-IT bv is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Sure-IT bv. Met name is Sure-IT bv niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot de services, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in login-procedures en abonnementsgegevens.

4.2 De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Sure-IT bv voortvloeiende schade.

4.3 De klant vrijwaart Sure-IT bv tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van de door Sure-IT bv geboden mogelijkheden, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

4.4 Sure-IT bv is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot de services buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.6. Bovendien is Sure-IT bv in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens Sure-IT bv ontstaat.

4.5 Sure-it bv is niet aansprakelijk voor het foutief invullen van dealercodes, wachtwoorden of  andere inloggegevens die nodig zijn  voor de communicatie met derde partijen. De klant dient deze zelf te controleren in het programma.

4.6 Sure-it bv is niet aansprakelijk voor het instellen van de rechten per gebruiker. De klant dient zelf zorg te dragen voor het indelen van de rechten per gebruiker.

4.7 Sure-it bv is niet aansprakelijk voor de getoonde informatie van derde partijen zoals o.a. afbeeldingen, prijzen en omschrijvingen van artikelen.
 

Artikel 5 - Diensten derden

5.1 Voor de diensten die Sure-IT bv haar klanten aanbiedt, is Sure-IT bv ook afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Sure-IT bv is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.

Artikel 6 - Service, incidentafhandeling en security

6.1 Sure-IT bv neemt via het supportformulier op de aangewezen supportsite gemelde incidenten of klachten op werkdagen binnen een uur in behandeling voor zover deze betrekking hebben op door Sure-IT bv aangeboden diensten en/of oplossingen.

6.2 Middels afspraken binnen het SLA (Service Level Agreement) worden specifieke verplichtingen van Sure-IT bv naar haar klanten betreffende specifieke diensten nader omschreven.

Artikel 7 - Beheer van de services

7.1 Werkzaamheden die kunnen worden gepland, zullen vooraf per mail en via de supportsite bekend worden gemaakt.

7.2 Sure-IT bv is gerechtigd services (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door Sure-IT bv te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de services, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Sure-IT bv ontstaat. Uitsluitend in noodgevallen kan dit zelfs zonder voorafgaande bekendmaking gebeuren.

7.3 Sure-IT bv is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee cq klant door Sure-IT bv ontstaat. Sure-IT bv zal in een dergelijk geval de abonnee/klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

7.4 Sure-IT bv is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de software zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door Sure-IT bv ontstaat. Sure-IT bv zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen

7.5 Alle updates van het programma zijn onherroepelijk en klant kan deze niet weigeren.

7.6 Verdergaande afspraken kunnen binnen het kader van het SLA worden gemaakt met betrekking tot specifieke diensten.


Artikel 8 - Eigenaar

8.1 Sure-IT bv oplossingen zijn eigendom van Sure-IT bv. De overeenkomst tussen gebruikers en Sure-IT bv verandert daaraan niets.

8.2 Sure-IT bv stelt de software voor virtueel kantoor en andere programma’s op ASP en SAAS basis aan gebruikers beschikbaar.

8.3 Sure-IT bv draagt alleen het risico bij het tenietgaan of achteruitgaan van alle hardware en software voor zover door Sure-IT bv zelf of door haar aangestelde onderaannemers beheerd. Indien Sure-IT bv schade lijdt, kan zij de schadeveroorzakende partij aanspreken op grond van wanprestatie (als tussen partijen een overeenkomst bestaat) of op grond van onrechtmatige daad (als er geen contractuele relatie is).

8.4 De klant is nooit eigenaar van de door Sure-IT bv aangeboden oplossingen, maar gelicenseerd gebruiker.

8.5 Sure-it bv blijft te alle tijden eigenaar van de broncode van de door Sure-it bv ontwikkelde software, klant kan daar op geen enkele wijze en nimmer aanspraak op maken.


Artikel 9 - Duur en einde van een overeenkomst

9.1 Sure-IT bv virtueel kantoor kent uitsluitend jaar-overeenkomsten. Voor wat betreft het aantal gebruikers of werkstations kan per maand worden gewijzigd. De eerste termijn van het WilMar Retail programma bedraagt 3-jaar.

9.2 Een overeenkomst wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden minstens 3 maanden voor het verstrijken van een jaarovereenkomst. Dit kan zowel schriftelijk als per als per mail.

9.3 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Sure-IT bv gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Sure-IT bv te voldoen, is Sure-IT bv gerechtigd haar service tijdelijk op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Sure-IT bv tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 

Artikel 10 - Overmacht

10.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Sure-IT bv niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in de niet door Sure-IT bv beheerde netwerken en storingen veroorzaakt door weer, klimaat, oorlog, natuurrampen etc.

10.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Sure-IT bv opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding jegens Sure-IT bv ontstaat.

ALGEMENE WEBWINKELVOORWAARDEN

 

Artikel 11. Toepasselijkheid

11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webwinkels van Sure-IT bv zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Webwinkel voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en zullen door ons op verzoek op papier worden toegezonden. Deze online versie is volledig identiek aan de papieren versie.

 

11.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

11.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

11.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sure-IT bv worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sure-IT bv ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 12. Aanbiedingen/overeenkomsten

 

12.1 Alle aanbiedingen van Sure-IT bv zijn vrijblijvend en Sure-IT bv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen, specificaties, teksten en afbeeldingen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

 

12.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Sure-IT bv. Sure-IT bv is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Sure-IT bv dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 13. Prijzen en betalingen

 

13.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief betaling-, handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

13.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sure-IT bv.

 

13.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Sure-IT bv bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en vijftig cent (€ 22,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Sure-IT bv haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Sure-IT bv om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

13.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sure-IT bv gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

13.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Sure-IT bv.

 

13.7Indien er aan Sure-IT bv automatische incasso is afgegeven en deze wordt gestorneerd, dient opdrachtgever alsnog zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de openstaande factuur.

13.8Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

Artikel14. Levering

14.1 De door Sure-IT bv opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

14.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u of die plaats die u aangegeven heeft bij uw bestelling.

 

14.3Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.

Indien Sure-IT bv al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van het totale bedrag aan bestelde zaken te voldoen gelijk aan 50% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 indien deze op de dag van aflevering worden geannuleerd. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden.

In alle andere gevallen is opdrachtgever bij annulering 20% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 aan Sure-IT bv verschuldigd. 

 

Artikel15 Eigendomsvoorbehoud

15.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sure-IT bv verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 16. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

16.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Sure-IT bv geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

16.2 Sure-IT bv garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

16.3De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Sure-IT bv of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sure-IT bv..

 

Artikel 17. Reclames en aansprakelijkheid

 

17.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten volgens u aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sure-IT bv daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

17.2 Of een product goed functioneert of aan de overeenkomst beantwoordt, is ter beoordeling van Sure-IT bv of de leverancier  die het artikel aan ons geleverd heeft.

 

17.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sure-IT bv de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

17.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Sure-IT bv te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Of een verpakking onbeschadigd is, is ter beoordeling van Sure-IT bv.

 

17.5 Door het bestellen van één of meer producten bevestigt u dat al deze producten op de juiste wijze gecontroleerd, gemonteerd, afgesteld en onderhouden worden door iemand die over voldoende vakkennis beschikt om een betrouwbare en veilige werking te kunnen garanderen.

 

17.6 Sure-IT bv verkoopt producten via de webwinkel die door derden zijn geproduceerd. Sure-IT bv is niet aansprakelijk voor de kwaliteit, de werking of de betrouwbaarheid van een product, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van grove schuld van Sure-IT bv. Sure-IT bv speelt iedere aansprakelijkheid hoger dan de aanschafprijs van het product door naar de fabrikant. Het is ter bepaling van de fabrikant van het product of, en zoja op welke wijze, uw schade vergoed wordt. Sure-IT bv fungeert hierbij slechts als tussenpersoon.

 

17.7 Sure-IT bv verschaft de inhoud van de webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 

17.8 Sure-IT bv is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken en/of eigendommen van Sure-IT bv voorzover ontstaan door grove schuld van Sure-IT bv of van hen die door Sure-IT bv te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen Sure-IT bv verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

 

17.9 De door Sure-IT bv te vergoeden schade wordt - in het geval de verzekeringsmaatschappij om haar moverende redenen geen schade uitkeert - beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft.

 

17.10 Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

 

17.11 Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

 

Artikel 18. Bestellingen/communicatie

 

18.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Sure-IT bv, dan wel tussen Sure-IT bv en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Sure-IT bv, is Sure-IT bv niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sure-IT bv.

 

18.2 Mondelinge mededelingen zijn voor Sure-IT bv niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van deze mededelingen schriftelijk worden bevestigd.

 

18.3 De eventueel van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn echter niet bindend.

 

Artikel1 9. Overmacht

 

19.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sure-IT bv in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sure-IT bv gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

19.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sure-IT bv kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 20. Ontbinding

 

20.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Sure-IT bv bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van de zaken op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever:

-surséance van betaling heeft aangevraagd;

- in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

-zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;

-getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé;

-in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

Sure-IT bv  is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.

Alle vorderingen worden terstond volledig opeisbaar.

Opdrachtgever dient Sure-IT bv in de voorkomende gevallen geheel kosteloos te stellen voor de door haar geleden schade.

 

Artikel 21. Diversen

 

21.1 Indien u aan Sure-IT bv schriftelijk opgave doet van een adres, is Sure-IT bv gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Sure-IT bv schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

21.2 Wanneer door Sure-IT bv gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sure-IT bv deze Voorwaarden soepel toepast.

 

21.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Sure-IT bv in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Sure-IT bv vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

21.4 Sure-IT bv is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

21.5 De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Sure-IT bv dan wel de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

21.6 Mocht Sure-IT bv een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Op elke overeenkomst tussen Sure-IT bv en de klant is het Nederlands recht van toepassing.


22.2 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.