Algemene voorwaarden

Wilmar Info Systems B.V.
Nieuwe Marktstraat 54B, 6511 AA Nijmegen
Tel: 0343-441596
E-mail: info@wilmarinfo.nl
KvK nr: 30206823,
IBAN: NL14RABO0375236252
Btw nr: NL814682534B01

Versie: 2024-04

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Wilmar Info Systems B.V. aangeboden diensten en producten.
1.2 De meest recente versie van de algemene voorwaarden is altijd beschikbaar op de website van Wilmar Info Systems B.V. (www.wilmarinfo.nl). De algemene voorwaarden van Wilmar Info Systems B.V. zijn bindend en hebben voorrang.
1.3 Wilmar Info Systems B.V. is eigenaar van de servers die WilMar Retail als applicatie en database server gebruikt.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met specifieke afspraken over prijzen en productbeschrijvingen. Ze maken deel uit van het totaal van afspraken dat wordt gemaakt met elke klant onder de noemer Service Level Agreement (SLA).

Artikel 2 - Verplichtingen van Wilmar Info Systems B.V.

2.1 Wilmar Info Systems B.V. streeft ernaar als een goede dienstverlener te zorgen voor:
Het leveren van diensten en oplossingen op het gebied van internetfunctionaliteit.
De beveiliging van de gegevens van de klant die worden opgeslagen.
Het onderhouden en up-to-date houden van de servers en software in eigendom van Wilmar Info Systems B.V.
De correcte afhandeling van eventuele klachten.
2.2 Wilmar Info Systems B.V. kan geen onbelemmerde toegang tot de servers garanderen waarop de ISP-, ASP- en SAAS-diensten zijn ondergebracht, aangezien voor die toegang altijd gebruik moet worden gemaakt van middelen en diensten van derden en op gezette tijden preventie- of reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht. Hoewel momenteel een beschikbaarheidspercentage van ruim 99,8% wordt gehaald, kunnen aan deze mededeling geen rechten worden ontleend.
2.3 Wilmar Info Systems B.V. onthoudt zich van het inzien van gegevens van de klant en verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij Wilmar Info Systems B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, of de klant hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 3 - Verplichtingen van de klant

3.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform wat van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht.
3.2 De klant zal geen schade toebrengen aan de geleverde oplossingen.
3.3 De klant zal de geboden mogelijkheden niet gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, andere afspraken binnen de SLA of deze algemene voorwaarden.
3.4 De klant zal zijn of haar licentie of andere rechten die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen aan derden of aan derden in gebruik geven. De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.
3.5 De klant geeft toestemming aan Wilmar Info Systems B.V. om zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Wilmar Info Systems B.V., voor zover dit nodig is voor administratieve, beheer- en gebruikstaken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Wilmar Info Systems B.V. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, of de klant hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3.6 De klant verplicht zich om tijdig aan alle betalingsverplichtingen te voldoen die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Betaling geschiedt bij voorkeur via automatische incasso.

Artikel 4 - Database gegevens

4.1 Gegevens ingevoerd door de klant worden in een database of in bestanden opgeslagen op de server van een derde partij.
4.2 Wilmar Info Systems B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of vanwege problemen met de server.
4.3 De klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hen ingevoerde gegevens.
4.4 Wilmar Info Systems B.V. zal alleen na expliciete toestemming van de klant hun gegevens beschikbaar stellen aan derden. De klant kan zelf ook gegevens beschikbaar stellen aan derden door een koppeling te activeren in de App Store.
4.5 Wilmar Info Systems B.V. is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor kosten voor het reproduceren van beschadigde of verloren gegane gegevens, noch voor eventuele gevolgschade van de klant.
4.6 Tot één jaar na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid om hun gegevens op te vragen bij Wilmar Info Systems B.V. 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1 Wilmar Info Systems B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt door het gebruik van de oplossingen, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Wilmar Info Systems B.V.
5.2 Wilmar Info Systems B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
5.3 In alle gevallen waarin Wilmar Info Systems B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Wilmar Info Systems B.V.

Artikel 6 - Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Wilmar Info Systems B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 7 - Wijziging van de algemene voorwaarden

7.1 Wilmar Info Systems B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
7.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Wilmar Info Systems B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
7.3 Indien de klant een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 8 - Geschillen

8.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die hierop betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Wilmar Info Systems B.V. of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.